Miesięczna deklaracja CIS składana przez wykonawcę (Contractor) do urzędu skarbowego (HMRC)

Jednym z podstawowych obowiązków wykonawcy (Contractor) w ramach systemu CIS, jest składanie do urzędu skarbowego (HMRC) miesięcznych deklaracji CIS, które zwierają następujące dane:

 • Płatności na rzecz podwykonawców (Subcontractor)
 • Potrącenia z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) i składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution) podwykonawców

Nie ma przy tym znaczenia, według jakich stawek wykonawca (Contractor) rozliczał się z podwykonawcami (Subcontractor) i odprowadzał zaliczki do urzędu skarbowego (HMRC).
Wykonawca (Contractor) jest zobowiązany dostarczyć deklarację CIS do urzędu skarbowego (HMRC) w ciągu 14 dni od zakończenia miesiąca podatkowego, który trwa od 6-tego danego miesiąca do 5-tego następnego miesiąca kalendarzowego. Innymi słowy, wykonawca (Contractor) musi złożyć deklarację do 19-tego każdego miesiąca kalendarzowego.
Za spóźnione złożenie miesięcznej deklaracji CIS do urzędu skarbowego (HMRC), grożą wykonawcy (Contractor) następujące kary pieniężne, naliczane rosnąco:

 1. £100 – 1 dzień opóźnienia
 2. £200 – kolejna kara za następne 2 miesiące opóźnienia
 3. £300 lub 5% z potrąceń wykazanych (deductions) w deklaracji – kolejna kara za następne 6 miesięcy opóźnienia
 4. £300 lub 5% z potrąceń wykazanych (deductions) w deklaracji – kolejna kara za następne 6 miesięcy opóźnienia
 5. Jeżeli urząd skarbowy (HMRC) uzna, że wykonawca umyślnie nie składa deklaracji CIS, kara za opóźnienie może być znacznie większa.

Zobowiązania wykonawcy (Contractor) wobec urzędu skarbowego (HMRC) z tytułu CIS i zatrudnionych pracowników PAYE, które nie przekraczają £1500 miesięcznie, można płacić kwartalnie. Nie mniej jednak, deklarację CIS należy składać miesięcznie.
Wykonawca (Contractor) może wybrać jeden z następujących sposobów sporządzenia i przesłania deklaracji CIS do urzędu skarbowego (HMRC):

 1. Przez stronę internetową urzędu skarbowego
 2. Elektronicznie, używając  programu autoryzowanego przez urząd skarbowy (HMRC)
 3. Przesyłając pocztą papierowy formularz deklaracji CIS
 4. Dając odpowiednie zlecenie Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email

Sporządzając miesięczną deklarację CIS, wykonawca (Contractor) jest zobowiązany:

 • Sprawdzić prawidłowość danych, które używa urząd skarbowy (HMRC), w tym przede wszystkich nazwy i indywidualne numery podatkowe (UTR: Unique Taxpayer Reference) podwykonawców (Subcontractor).
 • Pozostawić puste miejsca obok danych podwykonawców (Subcontractor), którzy w danym miesiącu nie otrzymali żadnych płatności.
 • Wprowadzić dane, w tym przede wszystkich nazwy i indywidualne numery podatkowe (UTR: Unique Taxpayer Reference) nowych podwykonawców (Subcontractor), którzy płatności w danym miesiącu otrzymali po raz pierwszy.
 • Wprowadzić szczegóły wszystkich płatności na rzecz podwykonawców (Subcontractor), przed dokonaniem potrąceń.
 • Podpisać pisemną lub potwierdzić w przypadku deklaracji elektronicznej deklarację weryfikującą status zatrudnienie podwykonawców.
 • Przesłać pisemną deklarację w załączonej kopercie pod wskazany adres.

Sporządzając miesięczną deklarację CIS, wykonawca (Contractor) musi uwzględnić następujące płatności na rzecz podwykonawców (Subcontractor):

 1. Płatności brutto (Gross), bez potrąceń zaliczki na poczet podatku dochodowego (Tax Return) i ubezpieczeń społecznych (National Insurance) podwykonawcy (Subcontractor).
 2. Płatności netto, z potrąceniem zaliczki według standardowej stawki 20% (Standard Rate), z tytułu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych podwykonawców (Subcontractor) zarejestrowanych w systemie CIS.
 3. Płatności netto, z potrąceniem zaliczki według zawyżonej stawki 30% (Higher Rate), z tytułu podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych podwykonawców (Subcontractor) nie zarejestrowanych w systemie CIS.

Wykonawca (Contractor) jest zobowiązany sporządzić i przesłać do urzędu skarbowego (HMRC) deklarację CIS nawet, jeżeli w danym miesiącu nie dokonał żadnych płatności na rzecz podwykonawców. Jest to tak zwana deklaracja zerowa CIS (Nil Return). Deklarację zerową (Nil Return) można sporządzić w ten sam sposób jak deklarację standardową.
Aby zlecić Capital Business Links Ltd sporządzanie deklaracji CIS, prosimy o kontakt z naszym biurem pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email.

 

Wykonawca (Contractor) jest zobowiązany na własny koszt do przechowywania pełnej dokumentacji płatności dokonanych w systemie CIS przez okres trzech lat po zakończeniu danego roku podatkowego. Za brak dokumentacji CIS urząd skarbowy (HMRC) może ukarać wykonawcę (Contractor) grzywną w wysokości do £3000.
Urząd skarbowy (HMRC) ma prawo przeprowadzić kontrolę ewidencji CIS prowadzonej przez wykonawcę (Contractor).
Wykonawca (Contractor), który spodziewa się, że przez najbliższe kilka miesięcy nie będzie współpracował z podwykonawcami (Subcontractor), powinien o tym powiadomić urząd skarbowy (HMRC), który może na okres 6 miesięcy zawiesić obowiązek składania deklaracji CIS. Jeżeli w tym czasie, sytuacja zmieni się, wykonawca (Contractor) powinien o tym niezwłocznie poinformować urząd skarbowy (HMRC), który wznawia obowiązek składania deklaracji CIS.
W systemie CIS nie istnieją żadne deklaracje roczne.

 

Jeżeli wykonawca (Contractor) popełni błąd w swojej miesięcznej deklaracji CIS, urząd skarbowy (HRMC) najczęściej wychodzi z założenia, że było to działanie przypadkowe i odstępuje od wymierzenia kary. Niemniej jednak, wykonawcy, którzy podają fałszywe informacje w swoich deklaracjach CIS narażają się na wysokie kary pieniężne.
Jeżeli wykonawca (Contractor) nieświadomie popełnił błąd w deklaracji CIS, powinien natychmiast skontaktować się z biurem Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email.