Weryfikacja podwykonawcy (Subcontractor) w urzędzie skarbowym (HMRC)

Wykonawca (Contractor) jest zobowiązany sprawdzić w urzędzie skarbowym (HMRC), czy podwykonawca (Subcontractor), któremu zamierza zapłacić za wykonaną pracę, jest zarejestrowany w systemie CIS (Construction Industry Scheme). Wykonawca (Contractor) musi to uczynić przed dokonaniem pierwszej płatności na rzecz podwykonawcy (Subcontractor).

 

Proces weryfikacji podwykonawcy (Subcontractor) składa się z trzech części:

 1. Wykonawca (Contractor) kontaktuje się z urzędem skarbowym (HMRC), aby podać dane podwykonawcy (Subcontractor), którego zamierza zweryfikować.
 2. Urząd skarbowy (HMRC) sprawdza, czy dany podwykonawca (Subcontractor) jest zarejestrowany w systemie CIS i jaką stawkę zaliczki należy zastosować dla potrąceń z płatności na rzecz podwykonawcy (Subcontractor).
 3. Urząd skarbowy (HMRC) informuje wykonawcę (Contractor), jaką stawkę powinien zastosować przy obliczaniu zaliczki z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) i ubezpieczeń społecznych (NIC: National Insurance Contribution) weryfikowanego podwykonawcy (Subcontractor).

Podczas weryfikowania podwykonawcy (Subcontractor), wykonawca (Contractor) musi dostarczyć urzędowi skarbowemu (HMRC) następujących informacji:
o sobie:

 • Imię i nazwisko oraz/lub nazwę firmy
 • Indywidualny numer podatkowy firmy (UTR), jeżeli jest osobą samozatrudnioną (Self-employed), lub indywidualny numer podatkowy spółki cywilnej (Partnership), jeżeli jest partnerem w spółce cywilnej
 • Numer pracobiorcy (Employer Reference)
 • Dane biura rozrachunkowego urzędu skarbowego (Accounts Office Reference), które odpowiada za rozliczenia z wykonawcą (Contractor)

o podwykonawcy (Subcontractor), którego weryfikuje, czyli typ podwykonawcy i dane wymagane przez urząd skarbowy (HMRC):

 • Samozatrudniony (Self-Employed) jako firma jednoosobowa (Sole Trader)

– Imię i nazwisko

– Indywidualny numer podatkowy samozatrudnionego (UTR)

– Numer ubezpieczenia społecznego (NIN)

 • Samozatrudniony (Self-Employed) jako partner w spółce cywilnej (Partnership)

– Nazwa firmy

– Imię i nazwisko partnera

– Indywidualny numer podatkowy firmy (UTR)

Jeżeli partner w spółce cywilnej jest osobą samozatrudnioną: Indywidualny numer podatkowy partnera (UTR) lub jego numer ubezpieczenia społecznego (NIN)

Jeżeli partner jest firmą: Indywidualny numer podatkowy firmy (UTR) lub numer rejestracyjny firmy (Company Registration Number)

 • Spółka z o. o. (Ltd) lub spółka akcyjna (Plc)

– Nazwa firmy

– Indywidualny numer podatkowy firmy (UTR)

– Numer rejestracyjny firmy (Company Registration Number)

 

O umowie z podwykonawcą (Subcontractor):

 1. Potwierdzenie, że umowa została zawarta, lub
 2. Potwierdzenie, że podwykonawca (Subcontractor) formalnie zaakceptował propozycję wykonania określonej pracy.

Po zgłoszeniu podwykonawcy (Subcontractor) do weryfikacji, urząd skarbowy (HMRC) sprawdza w swojej dokumentacji, czy weryfikowany podwykonawca (Subcontractor) jest zarejestrowany w systemie CIS i którą z poniższych stawek zaliczki, wykonawca (Contractor) powinien zastosować przy potrąceniach z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) i składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution) podwykonawcy (Subcontractor):

 • Stawkę brutto (Gross) w przypadku podwykonawców (Subcontractor) zarejestrowanych w systemie CIS. W takim wypadku, wykonawca (Contractor) wypłaca podwykonawcy (Subcontractor) całą należność za fakturę bez żadnych potrąceń..
 • Standardową stawkę (Standard Rate) w przypadku podwykonawców (Subcontractor) zarejestrowanych w systemie CIS. W takim wypadku, wykonawca (Contractor) potrąca 20% zaliczki z każdej płatności na rzecz podwykonawcy (Subcontractor). Podstawą do naliczenia zaliczki jest jedynie wartość robocizny podwykonawcy (Subcontractor).
 • Podwyższoną stawkę. (Higher Rate) przypadku podwykonawców (Subcontractor) niezarejestrowanych w systemie CIS. W takim wypadku, wykonawca (Contractor) potrąca 30% zaliczki z każdej płatności na rzecz podwykonawcy (Subcontractor). Podstawą naliczania zaliczki jest jedynie wartość robocizny podwykonawcy (Subcontractor).

Po zweryfikowaniu podwykonawcy (Subcontractor), urząd skarbowy (HMRC) przesyła do wykonawcy (Contractor) numer referencyjny weryfikacji (Verification Reference Number).

 

 

Numer referencyjny weryfikacji jest taki sam dla wszystkich podwykonawców (Subcontractor) sprawdzonych w ramach tego samego wniosku wykonawcy (Contractor). Przykładowo, jeżeli wykonawca (Contractor) zgłosił pięciu podwykonawców (Subcontractor) do sprawdzenia w jednym wniosku, każdy z nich otrzymuje ten sam numer referencyjny weryfikacji.

 

 

Jeżeli ktokolwiek z weryfikowanych podwykonawców (Subcontractor) z danej grupy, nie jest zarejestrowany w systemie CIS, otrzymuje taki sam numer referencyjny weryfikacji jak pozostali, ale dla odróżnienia z dodatkiem jednej lub dwóch liter na końcu.

 

 

Wykonawca (Contractor) jest zobowiązany do używania numeru referencyjnego weryfikacji w swoich miesięcznych deklaracjach CIS przesyłanych do urzędu skarbowego (HMRC), jeżeli płatności danego podwykonawcy (Subcontractor) są rozliczane według podwyższonej (30%) stawki zaliczki (Higher Rate). Numer referencyjny weryfikacji nie jest konieczny do rozliczeń wykonawców (Subcontractor) zarejestrowanych w systemie CIS.

 

Podwykonawca (Subcontractor) potrzebuje numeru referencyjnego weryfikacji, jeżeli stary się o skredytowanie jakiejkolwiek potrącenia z zarobków.

 

Jeżeli urząd skarbowy (HMRC) zmienił status podwykonawcy (Subcontractor), przykładowo z niezarejestrowanego na zarejestrowanego w systemie CIS, powiadamia o tym zainteresowanego wykonawcę (Contractor), aby mógł przeprowadzić odpowiednie zmiany w systemie rozliczeń z podwykonawcą (Subcontractor).

 

Weryfikację podwykonawcy (Subcontractor) można zlecić Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email.