Jak wykonawca (Contractor) rozlicza się z podwykonawcą (Subcontractor)?

Zgodnie z zasadami CIS, wykonawca (Contractor) jest prawnie zobowiązany obliczyć, pobrać i przekazać do urzędu skarbowego (HMRC), zaliczkę z każdej płatności na rzecz podwykonawcy (Subcontractor). Dotyczy to każdej formy płatności na rzecz podwykonawcy (Subcontractor) – czeku, gotówki, przekazu bankowego, zaliczki lub zapłaty za wykonaną pracę.
Zaliczka jest przeznaczona na zobowiązania podwykonawcy (Subcontractor) z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) i ubezpieczenia społecznego (NIC). Po zakończeniu każdego roku podatkowego, podwykonawca (Subcontractor) powinien rozliczyć zaliczki w ramach swojej deklaracji podatkowej (Tax Return).
Podstawę do obliczenia zaliczki z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) i ubezpieczeń społecznych (NIC) podwykonawcy (Subcontractor), stanowi kwota netto faktury podwykonawcy, pomniejszona o ewentualne koszty materiałów.
Innymi słowy, podstawą do obliczenia zaliczki są jedynie koszty robocizny podwykonawcy (Subcontractor).
Obowiązek pobierania zaliczki z płatności na rzecz podwykonawcy (Subcontractor), powoduje, że rozliczenia między wykonawcą (Contractor) i podwykonawcą (Subcontractor) w systemie CIS przebiegają według następującego schematu:

 1. Wykonawca (Contractor) zawiera umowę pisemną lub ustną (Contract) z podwykonawcą (Subcontractor) na wykonanie konkretnej pracy (usługi). Umowa powinna mieć charakter porozumienia między dwoma niezależnymi przedsiębiorstwami.
 2. Po wykonaniu pracy określonej w umowie, podwykonawca (Subcontractor) wystawia wykonawcy (Contractor) rachunek, który stanowi podstawę rozliczeń między obydwoma przedsiębiorstwami.
 3. Wykonawca (Contractor) zanim zapłaci należność, musi obliczyć wysokość zaliczki, którą jest zobowiązany potrącić z wartości faktury netto podwykonawcy (Subcontractor).
 4. Wykonawca (Contractor) przekazuje do urzędu skarbowego (HMRC) zaliczkę, którą pobrał z płatności na rzecz podwykonawcy (Subcontractor).
 5. Przed dokonaniem płatności na rzecz podwykonawcy (Subcontractor), wykonawca (Contractor) musi wprowadzić do swojej ewidencji:
  – Sumę brutto płatności, z wyłączeniem ewentualnego podatku VAT- Koszt materiałów, z wyłączeniem ewentualnego podatku VAT

  – Sumę zaliczki, którą odprowadził do urzędu skarbowego (HMRC) z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) i składki na ubezpieczenie społeczne (NIC) podwykonawcy (Subcontractor)

 6. Po potrąceniu zaliczki, pozostałą sumę wykonawca (Contractor) wypłaca bezpośrednio podwykonawcy (Subcontractor) lub osobie bądź firmie, którą podwykonawca wskazał jako odbiorcę płatności.
 7. Wykonawca (Contractor) sporządza miesięczną deklarację CIS, w której musi wykazać wszystkie płatności na rzecz podwykonawców (Subcontractor) wraz z odpowiednimi zaliczkami, które odprowadził do urzędu skarbowego (HMRC).
 8. Wykonawca (Contractor) dostarcza podwykonawcy (Subcontractor) pisemne zaświadczenie o dokonanych potrąceniach z jego płatności.

Wszystkie formalności związane z rozliczeniami między wykonawcami (Contractor) i podwykonawcami (Subcontractor) można zlecić Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email.