Kto jest wykonawcą (Contractor) według systemu CIS?

Ogólna definicja

W myśl zasad systemu CIS (Construction Industry Scheme), wykonawcą (Contractor) jest:

 1. Każda firma, organizacja lub instytucja publiczna, która opłaca inne przedsiębiorstwa, zwane podwykonawcami (Subcontractor), za wykonanie jakichkolwiek prac budowlanych.
  Ten rodzaj wykonawcy nazywa się głównym wykonawcą (Mainstream Contractor). Są to przeważnie firmy zajmujące się wyłącznie budownictwem.
 2. Przedsiębiorstwa i organizacje spoza branży budowlanej, które w jakimkolwiek 3-letnim okresie, wydały na przedsięwzięcia budowlane, przeciętnie więcej niż jeden milion funtów rocznie. Ten rodzaj wykonawcy nazywa się wykonawcą uznanym (Deemed Contractor).

Zarówno główni wykonawcy (Mainstream Contractor), jak i wykonawcy uznani (Deemed Contractor) są zobowiązani przestrzegać przepisów CIS w tym samym zakresie.

 

Wykonawca (Contractor) na jednej budowie lub jej części, może być jednocześnie podwykonawcą (Subcontractor) na innej.

 

Gospodarstwa domowe i osoby prywatne nie są wykonawcami (Contractor) i nie podlegają zasadom systemu CIS.

Główny wykonawca (Mainstream Contractor)

Zgodnie z zasadami systemu CIS, głównymi wykonawcami (Mainstream Contractor) są:

 • Przedsiębiorstwa, to znaczy osoby samozatrudnione (Self-employed), spółki cywilne (Partnership), spółki z o. o. (Ltd) i spółki akcyjne (Plc), które samodzielnie prowadzą prace budowlane lub zlecają odpłatnie ich wykonanie innym firmom, czyli podwykonawcom (Subcontractor).
 • Firmy deweloperskie (property developer) i spekulanci budowlani (speculative builder), którzy budują i modernizują obiekty dla zysku.
 • Organizatorzy brygad roboczych (gangmaster/gangleader), którzy organizują siłę roboczą na potrzeby przedsięwzięć budowlanych.
 • Przedsiębiorstwa zagraniczne, które samodzielnie prowadzą prace budowlane na terytorium Wielkiej Brytanii lub w pasie brytyjskich wód terytorialnych (do 12 mil od brzegów kraju).
Wykonawca uznany (Deemed Contractor)

Zgodnie z zasadami systemu CIS, wykonawcami uznanymi (Deemed Contractor) są firmy komercyjne spoza branży budowlanej, jednostki administracji publicznej i lokalnej (Public bodies) oraz inne organizacje i stowarzyszenie niekomercyjne (non-profit) które:

 1. Zlecają lub same prowadzą prace budowlane, oraz
 2. Na przedsięwzięcia budowlane, wydawały przeciętnie więcej niż jeden milion funtów rocznie przez okres kolejnych trzech lat, który kończy się wraz z ostatnią datą księgowania.

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, wykonawcami uznanymi (Deemed Contractor) mogą być:

 • Przedsiębiorstwa komercyjne spoza branży budowlanej, które czasowo prowadzą inwestycje
  w budownictwie, jak przykładowo firmy zarządzające nieruchomościami, banki, firmy handlowe
  i produkcyjne.
 • Władze lokalne (local authorities)
 • Firmy deweloperskie (Property Developer)
 • Komisje (commission) tworzące nowe miasta, dzielnice i osiedla
 • Korporacje mieszkaniowe (Housing Corporation), stowarzyszenia mieszkaniowe (Housing Association) i fundusze mieszkaniowe (Housing Trust)
 • Jakiekolwiek organa administracji publicznej (public bodies), jak przykładowo Narodowy Fundusz Zdrowia (NHS) lub socjalne i zdrowotne fundusze powiernicze (Health and Social Services Trustes)
 • Urzędy publiczne podlegające rządowi i parlamentowi (Public offices or Departments of the Crown)

Wykonawcy uznani (Deemed Contractor) muszą stosować zasady systemu CIS, jeżeli ponoszą wydatki na obiekty, które nie są przeznaczone na ich własny użytek, lecz na:

 • Cele komercyjne, jak sprzedaż lub wynajem nieruchomości, lub
 • Cele inwestycyjne, przykładowo jako lokata kapitału.

Podmioty, które nie prowadziły działalności w budownictwie przez cały okres ostatnich trzech lat, pozostają nadal wykonawcami uznanymi (Deemed Contractor), jeżeli w tym czasie, ich wydatki na inwestycje budowlane przekroczyły w sumie trzy miliony funtów.

 

Każda organizacja i instytucja, która otrzymała status wykonawcy uznanego (Deemed Contractor), pozostaje nim, dopóki nie udowodni urzędowi skarbowemu (HMRC), że jej wydatki na inwestycje budowlane były mniejsze niż milion funtów rocznie, przez kolejne trzy lata.