Zaświadczenie wykonawcy (Contractor) dla podwykonawcy (Subcontractor)

Wykonawca (Contractor) jest zobowiązany dostarczyć podwykonawcy (Subcontractor) zaświadczenie (Statement), które zawiera rozliczenie płatności i zaliczek z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) i składki na ubezpieczenie społeczne (NIC: National Insurance Contribution).
Wykonawca (Contractor) jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie podwykonawcy (Subcontractor) w ciągu 14 dni od zakończenia miesiąca podatkowego, który trwa od 6-tego danego miesiąca do 5-tego następnego miesiąca kalendarzowego. Innymi słowy, wykonawca (Contractor) musi dostarczyć deklarację podwykonawcy (Subcontractor) do 19-tego każdego miesiąca kalendarzowego.
Zaświadczenie dla podwykonawcy (Subcontractor) może mieć formę:

 1. Pisemną, lub
 2. Elektroniczną, jeżeli wyrażają na to zgodę zarówno wykonawca (Contractor) jak i podwykonawca (Subcontractor), a powstałą w ten sposób dokumentację podwykonawca (Subcontractor) może przechowywać i wydrukować.

Wykonawca (Contractor) może sporządzić zaświadczenie dla podwykonawcy (Subcontractor) w oparciu o:

 • Miesięczne płatności, lub
 • Każdą płatność, którą dokonuje na jego rzecz, jeżeli ma to miejsce częściej niż raz w miesiącu.

Wykonawca (Contractor) może ustalić wygląd i styl zaświadczenia dla podwykonawcy (Subcontractor) we własnym zakresie. Nie mniej jednak, zaświadczenie musi zawierać następujące dane:

 • Nazwę wykonawcy (Contractor’s Name) i jego numer podatkowy pracodawcy (Employer Tax Reference)
 • Końcową datę miesiąca, którego zaświadczenie dotyczy lub datę płatności, do której odnosi się zaświadczenie
 • Nazwę podwykonawcy (Subcontractor’s Name)
 • Indywidualny numer podatkowy (UTR) podwykonawcy (Subcontractor)
 • Osobisty numer referencyjny weryfikacji podwykonawcy (Subcontractor), jeżeli dany podwykonawca nie jest zarejestrowany w systemie CIS i zaliczka z tytułu jego podatku dochodowego (Income Tax) i składki na ubezpieczenie społeczne (NIC) jest rozliczana według podwyższonej stawki 30% (Higher Rate).
 • Sumę brutto płatności dokonanych na rzecz podwykonawcy (Subcontractor)
 • Koszt materiałów zawarty w powyższych płatnościach, który pomniejsza podstawę do potrącenia zaliczki z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) i składki na ubezpieczenie społeczne (NIC: National Insurance Contribution) podwykonawcy (Subcontractor).
 • Sumę zaliczki, potrąconej z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) i składki na ubezpieczenie społeczne (NIC: National Insurance Contribution) podwykonawcy (Subcontractor).

W zaświadczeniu dla podwykonawcy (Subcontractor), wykonawca (Contractor) może umieścić również inne informacje, jak na przykład sumę zapłaconego podatku VAT.
Rozliczenia z podwykonawcami i sporządzanie odpowiednich zaświadczeń, można powierzyć Capital Business Links Ltd pod numerem telefonu 0208 567 9944 lub adresem email.