Formy prawne przedsiębiorstw

Co to jest forma prawna przedsiębiorstwa?

Przedsiębiorca zakładając firmę, liczy przede wszystkim na sukces rynkowy. Uważa, że działalność gospodarcza przyniesie mu korzyści materialne. Jest więc to decyzja ekonomiczna, którą musi jednak uzupełnić decyzją prawną, czyli wybrać formę prawną dla swojej firmy np. samozatrudnienie (self-employment) lub spółkę z o. o. (ltd). Prawna forma przedsiębiorstwa jest zestawem przepisów, reguł i procedur, które pod groźbą odpowiedzialności skarbowej i karnej, należy przestrzegać prowadząc działalność gospodarczą.

 

Prawna forma firmy określa:

  • Obowiązki administracyjne, finansowe i publiczno-prawne przedsiębiorstwa, w tym dotyczące rejestracji, rozliczania się z urzędem skarbowym i odpowiedzialności za zobowiązania.
  • Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, w tym zakresie obowiązków i odpowiedzialności właścicieli, zarządu i udziałowców.

Wybór struktury prawnej firma ma zasadniczy wpływ na:

  • Stopień ryzyka finansowego, który ponosi przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą. Przykładowo, samozatrudniony (Self-employed) odpowiada za zobowiązania swojego przedsiębiorstwa całym swoim osobistym majątkiem, a udziałowiec (Shareholder) w spółce z o. o. (limited) – tylko do wysokości swojego wkładu (inwestycji).
  • Możliwości i zasady finansowania przedsiębiorstwa.
  • Wysokość i rodzaj obciążeń podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne (National Insurance Contribution).
  • Procedury administracyjnych w przedsiębiorstwie i w kontaktach z władzami publicznymi, włącznie z zasadami księgowości, rozliczeń podatkowych i gromadzenia dokumentacji. W tym zakresie, wymogi formalne, na przykład w spółce z o. o. (Ltd) są znacznie większe, niż w przypadku osoby samozatrudnionej (Self-employed).
  • Stopień kontroli nad przedsiębiorstwem. Przykładowo, samozatrudniony (Self-employed) może podejmować decyzje biznesowe łatwiej i szybciej niż udziałowiec w spółce z o. o. (ltd), który musi przestrzegać określonych wymogów formalnych i uwzględniać opinie innych współudziałowców.

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, należy więc dobrze zastanowić się nad strukturą prawną przedsiębiorstwa. Jest to jedna z najważniejszych decyzji, które podejmuje przedsiębiorca. Wybór prawnej formy ma bowiem zasadniczy wpływ na sposób funkcjonowania firmy.

 

Z doświadczenia wiemy, że kontakt z Capital Business Links na etapie wyboru prawnej struktury przedsiębiorstwa, może być bardzo pomocny. Nawet krótka rozmowa ze specjalistą, pozwala dokonać optymalnego wyboru. Więcej informacji o naszej ofercie w zakresie wyboru prawnej struktury przedsiębiorstwa, można uzyskać pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.