Struktury prawne przedsiębiorstwa

Wybór odpowiedniej struktury prawnej przedsiębiorstwa jest jedną z najważniejszych decyzji, które przedsiębiorca musi podjąć przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorcy najczęściej wybierają jedną z następujących struktur prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

  • Samozatrudnienie (Self-employment, Sole Trader). Osoby samozatrudnione (Self-employed) prowadzą działalność na własny rachunek i odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania swojej firmy, ponieważ przedsiębiorstwo samozatrudnionego nie posiada oddzielnej osobowości prawnej. Rozpoczęcie działalności gospodarczej jako samozatrudniony, wymaga jedynie rejestracji w urzędzie skarbowym (HMRC) na potrzeby podatku dochodowego (Income Tax).

Samozatrudnionym (Self-employed) może zostać każda pełnoletnia osoba, która chce prowadzić samodzielną działalność gospodarczą na terytorium Wielkiej Brytanii. Osoba samozatrudniona nie musi spełniać żadnych wymogów odnośnie umiejętności, wykształcenia, majątku i długości pobytu w Wielkiej Brytanii.

 

Na samozatrudnienie (Self-employment) decydują się głównie osoby, które chcą prowadzić firmę jednoosobową (Sole Trader), czyli pracować na własną rękę i zazwyczaj w pojedynkę, lub szybko i tanio założyć spółkę cywilną (Partnership) ze wspólnikiem bądź wspólnikami. Samozatrudnienie jest najprostszym i najszybszym sposobem, aby założyć własną firmę.

  • Zwykła spółka cywilna (General Partnership). Spółka cywilna (Partnership) jest najprostszym i najszybszym sposobem założenia wspólnego przedsiębiorstwa przez dwie lub więcej osób fizycznych i/lub prawnych zwanych partnerami (Partner), które chcą razem prowadzić działalność gospodarczą. Zazwyczaj spółkę cywilną tworzą osoby samozatrudnione (Self-employed).

Partnerzy w spółce cywilnej dzielą między sobą zyski zgodnie z umową spółki. Każdy z nich odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania przedsiębiorstwa. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, ale składa własne deklaracje podatkowe (Tax Return).

 

W przypadku bankructwa spółki cywilnej (General Partnership), wierzyciele, włącznie ze skarbem państwa, mogą ścigać któregokolwiek z jej partnerów za całość zobowiązań spółki cywilnej. Jeżeli którykolwiek z partnerów opuści spółkę cywilną, pozostali są odpowiedzialni za całość jej zobowiązań.

 

Pisemna umowa spółki cywilnej (Partnership Agreement, Deed of Partnership) nie jest konieczna, ale wskazana. Umowa spółki cywilnej określa zakres odpowiedzialności poszczególnych partnerów, ich prawa, zasady podziału zysku oraz warunki, na których spółkę cywilną można rozwiązać. Postanowienia umowy spółki cywilnej są prawnie wiążące dla partnerów.

  • Spółka z o. o. (Limited Company). Spółka z o. o. (Ltd) jest najpopularniejszą formą spółki kapitałowej w Wielkiej Brytanii. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Company) tworzą udziałowcy (Shareholders), którzy odpowiadają za jej zobowiązania do wysokości zainwestowanego kapitału. Udziałowcy (Shareholder) otrzymują udziały (Share) w spółce z o. o. (Ltd), proporcjonalnie do wniesionego wkładu do kapitału przedsiębiorstwa (Share Capital). Udziały są prawem własności do majątku i zysków spółki. Udziałowcy spółki z o. o. (Ltd) mają prawo do udziału w zyskach spółki (dywidenda), które dokładnie definiuje statut (umowa) spółki (Articles of Association). Całość lub część zysku netto spółki jest wypłacona udziałowcom w postaci dywidendy, od której są zobowiązani odprowadzić odpowiedni podatek (Dividend Tax).

Udziałowcy sami nie zarządzają bieżącą działalnością spółki. Do tego celu wyznaczają odpowiedni zarząd (Board of Directors). Prawo wymaga, aby spółka z o. o. (Ltd) miała przynajmniej jednego członka zarządu (Company Director), który jest osobą fizyczną.

 

Spółka z o. o. (Ltd) nie może oferować swoich udziałów na publicznych rynkach (giełdach) papierów wartościowych. Udziały mogą być natomiast przedmiotem indywidualnych umów kupna-sprzedaży między osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Spółka z o. o. posiada własną osobowość prawną i kapitał zakładowy. Spółka z o. o. (Ltd) płaci podatek dochodowy od osób prawnych (Corporation Tax) z własnych zysków. Podatek dochodowy spółki z o. o. (Ltd) nie ma nic wspólnego z podatkami płaconymi przez udziałowców (Shareholder) i dyrektorów (Company Director) spółki.

 

Przed podjęciem decyzji o wyborze struktury prawnej przedsiębiorstwa, można skontaktować się z Capital Business Links Ltd, aby uzyskać fachową i wyczerpującą poradę w tej kwestii. Więcej informacji na temat serwisu dla nowopowstających przedsiębiorstw, można uzyskać pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.