Prowadzenie spółki cywilnej

Partnerzy mogą zarządzać spółką cywilną (Partnership) samodzielnie lub zlecić jej prowadzenie pracownikom. Nie ma również żadnych przeszkód, aby partnerem w spółce cywilnej był tak zwany cichy wspólnik (sleeping partner), który jedynie zainwestował określoną sumę środków finansowych w przedsięwzięcie, ale nie bierze udziału w jego zarządzaniu.

 

Umowa spółki cywilnej (Partnership Agreement, Deed of Partnership) może regulować szczegóły zarządzania przedsiębiorstwem i obowiązki poszczególnych partnerów w tym zakresie. Ogólnie jednak, nie ma żadnych specjalnych wymogów lub zakazów, które dotyczyłyby zasad prowadzenia spółek cywilnych.

 

Spółki cywilne mogą zatrudniać pracowników na tych samym zasadach, co każde inne przedsiębiorstwo. W praktyce oznacza to, że spółka cywilna (General Partnership) powinna zarejestrować się jako pracodawca (Employer) oraz prowadzić bieżące rozrachunki z pracownikami (Payroll) i urzędem skarbowym (HMRC) zgodnie z systemem PAYE (Pay As You Earn – płatność przy wypłacie).

 

Jeżeli spółka cywilna zamierza prowadzić działalność w budownictwie jako zleceniodawca (Contractor) i/lub zleceniobiorca (Subcontractor), musi zarejestrować się w systemie CIS (Construction Industry Scheme) prowadzonym przez urząd skarbowy (HMRC).

 

Capital Business Links Ltd oferuje całościową obsługę księgową i doradztwo dla spółek cywilnych prowadzących rozliczenia w ramach systemu PAYE i CIS. Aby otrzymać więcej informacji o naszym serwisie w tym zakresie, prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu 0208 567 99 44 lub adresem email.