Oszczędności i inwestycje

Programy oszczędnościowe
Indywidualny rachunek oszczędnościowo-inwestycyjny (Individual Savings Accounts - ISA)

Indywidualny Rachunek Oszczędnościowo-Inwestycyjny (ISA) jest instrumentem finansowym zwolnionym z podatku dochodowego (Income Tax) i podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax). Oprócz tego, żadne szczegóły dotyczące Indywidualnego Rachunku Oszczędnościowo-Inwestycyjnego nie są wymagane przez urząd skarbowy (HMRC) w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego (Tax Return).

 

Indywidualny Rachunek Oszczędnościowo-Inwestycyjny jest zwolnionym z podatku kontem oszczędnościowym dostępnym dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat, i która jest zarówno mieszkańcem, jak i stałym rezydentem Wielkiej Brytanii. Maksymalna roczna wpłata na rachunek wynosi £10.200, z czego nie więcej niż £5.100 może być wkładem gotówkowym. Pozostała część jest inwestowana w papiery wartościowe, i tym samym podatna na wahania kursowe. 16-latkowie i 17-latkowie mają prawo zainwestować do £5.100 w gotówkowy Indywidualny Rachunku Oszczędnościowo-Inwestycyjnym.

 

Obecnie, program Indywidualnego Rachunku Oszczędnościowo-Inwestycyjnego jest otwierany na czas nieokreślony. Jest to decyzja, którą podjęto po analizie początkowych siedmiu lat funkcjonowania tego schematu. Indywidualne Rachunki Oszczędnościowo-Inwestycyjne można otworzyć w bankach, towarzystwach budowlanych (Building Society) i w wielu innych instytucjach finansowych.

 

W przypadku przekazania na Indywidualny Rachunek Oszczędnościowo-Inwestycyjny (ISA) środków z oszczędności, udziałów lub ubezpieczenia na życie, jak również z wszystkich autoryzowanych przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych (FSA) systemów inwestycji detalicznych oraz z Funduszu Inwestycyjnego w Nieruchomości Zjednoczonego Królestwa (UK Real Estate Investment Trusts), aktywa i zyski są zwolnione z podatku dochodowego (Income Tax) i podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax).

 

Wartość Indywidualnych Rachunków Oszczędnościowo-Inwestycyjnych może być jednak dodana do osobistego majątku w celu obliczenia wszelkich zobowiązań z tytułu podatku spadkowego (IHT).

Rządowe produkty oszczędnościowe (NS&I: National Savings and Investments)

National Savings and Investments – w skrócie NS&I, jest państwowym bankiem oszczędnościowym, który działa jako organ wykonawczy skarbu państwa (HM Treasury). NS&I stara się przyciągnąć kapitał z prywatnych oszczędności, który następnie jest inwestowany w pożyczki dla rządowego sektora publicznego.

 

Aby przyciągnąć prywatny kapitał, NS&I oferuje atrakcyjne formy oszczędzania z elementami ulg podatkowych. Środki zgromadzone na kontach oszczędnościowych NS&I są w stu procentach gwarantowane przez państwo.

 

Najpopularniejszymi produktami NS&I są:

 

  • Certyfikaty oszczędnościowe (Savings Certificates), czyli papiery wartościowe o gwarantowanej (Fixed Interest Savings Certificates) lub indeksowanej (Index-linked Savings Certificates) stopie oprocentowania, które może kupić każda osoba w wieku od 7 lat w górę. Okres inwestycji wynosi 2 lub 5 lat w zależności od rodzaju certyfikatu. Aby otrzymać gwarantowaną kwotę odsetek, inwestor nie może wycofać swoich środków przez cały okres inwestycji.
    W każdą emisję certyfikatów można zainwestować od £100 do £15.000. Im większa inwestycja, tym większy zwrot wolnych od podatku odsetek gwarantowanych przez państwo.  Dochód z certyfikatów nie podlega opodatkowaniu ani podatkiem dochodowym (Income Tax), ani z tytułu zysków kapitałowych (Capital Gains Tax), bez względu na stawkę podatku, którą osoba oszczędzająca płaci. Oprócz tego, żadne szczegóły dotyczące uzyskanych odsetek nie są wymagane przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego (Tax Return). W związku z powyższym, certyfikaty oszczędnościowe są interesującą formą inwestycji kapitałowej dla podatników o wysokich dochodach, ponieważ wolny od podatku dochód z odsetek można skumulować do znacznej wysokości.
  • Obligacje dochodowe lub kapitałowe (Income and capital bonds), czyli papiery wartościowe o zmiennej stopie oprocentowania, które może nabyć każdy, również na rzecz dziecka poniżej 7-go roku życia. W obligacje można zainwestować kwotę od £500 do £1 miliona.
    Zyski uzyskane z obligacji są przekazywane każdego miesiąca, bezpośrednio na indywidualne konto ich właściciela. Same obligacje można spieniężyć w każdej chwili bez konieczności powiadamiania NS&I i bez opłat karnych. Wysokość odsetek może się od czasu do czasu zmienić. W przypadku zainwestowania przynajmniej £25.000, stopa odsetkowa jest wyższa. 
    Zyski z obligacji podlegają podatkowi dochodowemu (Income Tax), który musi zapłacić sam podatnik. NS&I nie odprowadza podatku dochodowego właściciela obligacji u źródła.
  • Premiowane obligacje dziecięce (Children’s Bonus Bonds), czyli papiery wartościowe o stałej stopie oprocentowania zagwarantowanej na okres 5-ciu lat. Obligacje są dostępne w poszczególnych emisjach, z których każda ma swoją własną stopę zysku. Obligacje może nabyć każda osoba od 16 roku życia, na rzecz osoby poniżej tego wieku. Obligacje najczęściej kupują rodzice lub dziadkowie, aby inwestować w finansowe bezpieczeństwo swoich dzieci lub wnuków.

Maksymalna wysokość inwestycji wynosi £3.000 na każdą emisję obligacji. Pozwala to zgromadzić dość duży kapitał inwestycyjny w krótkim czasie, biorąc pod uwagę, że przeciętnie dochodzi do 4 emisji obligacji rocznie. Tym samym, rok rocznie można inwestować £12.000 na każde dziecko.

 
Po upływie 5-ciu lat, do gwarantowanego oprocentowania dodaje się premię (Bonus), którą ustala i gwarantuje się przy zakupie obligacji. W tym momencie rodzic, lub beneficjent, jeżeli ma przynajmniej 16 lat, decyduje, czy obligacje mają być spieniężone. Alternatywą jest ponowna inwestycja w premiowane obligacje dziecięce. W obligacje można inwestować w cyklach 5-letnich lub dopóki beneficjent nie ukończy 21 roku życia.

 
Dochody z obligacji są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego (Income Tax) i z tytułu zysków kapitałowych (Capital Gains Tax). Dotyczy to również sytuacji, kiedy beneficjent zostanie podatnikiem, zanim otrzyma środki ze swoich obligacji.

Polisy oszczędnościowe towarzystw wzajemnej asekuracji (Friendly Society savings policies)

Towarzystwa wzajemnej asekuracji (Friendly Society, Mutual Society, Benevolent Society lub Fraternal Organization) są stowarzyszeniami, które służą celom ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym.
Możliwości inwestowania w towarzystwa wzajemnej asekuracji są bardzo ograniczone. Nie mniej jednak, tego rodzaju inwestycje są również w umiarkowanym stopniu, korzystne podatkowo.

Podatek od dochodów z oszczędności (Tax on Savings Income)

Dochody z oszczędności, które obejmują wszelkiego rodzaju odsetki są zazwyczaj wypłacane netto, czyli po potrąceniu u źródła – przykładowo w banku, podatku od dochodów z oszczędności (Tax on Savings Income), którego stawka wynosi 20% dochodu z oszczędności.
Z kolei dywidendy wypłacane z brytyjskich akcji są obciążone niezwrotnym kredytem podatkowym (Tax Credit) w wysokości 10%. Chodzi o to, aby tylko podatnicy objęci wyższą stawką podatku, płacili dodatkowy podatek, a podatnicy objęci stawką podstawową i osoby, które nie są podatnikami, miały prawo ubiegać się o zwrot podatku.