Programy inwestycyjne

System inwestycji w działalność gospodarczą (EIS: Enterprise Investment Scheme)

Rządowy program Inwestycji w Działalność Gospodarczą (EIS) polega na przyznaniu ulg podatkowych osobom inwestującym w spółki nienotowane na giełdzie papierów wartościowych. Jest to przede wszystkim forma pozyskania kapitału dla małych i średnich firm, w zamian za preferencje podatkowe dla inwestorów. 

 

Inwestorzy mają prawo do 20% ulgi podatkowej (Tax Relief) od zainwestowanego kapitału, który nie może być jednak większy niż £500.000 rocznie. W przypadku przekroczenia tego limitu, część zainwestowanej sumy można przepisać na poprzedni rok, jeżeli za ten okres ulga podatkowa nie została w pełni wykorzystana. Inwestorom przysługuje również zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax), uzyskanych w ramach inwestycji. Inwestorzy są uprawnieni do powyższych ulg podatkowych pod warunkiem, że udziały w firmie, w którą zainwestowali swoje środki finansowe, zachowają przynajmniej przez 3 lata.

 
Ponadto, program Inwestycji w Działalność Gospodarczą (EIS) pozwala kompensować straty poniesione w wyniku sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwie z zyskami uzyskanymi w danym roku. W ramach systemu EIS istnieje również możliwość wykorzystania zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax), w przypadku wycofania kapitału z jednej firmy i zainwestowania go w ciągu trzech lat, w drugą, która spełnia wymogi programu EIS. O zwolnienie podatkowe można ubiegać się na rok przed i trzy lat po sprzedaży udziałów w jednej spółce i zainwestowaniu w drugą.

 
Zyski ze sprzedaży udziałów można odroczyć, niezależnie od uzyskania ulgi podatkowej. Zyski są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax), przez trzy lata po sprzedaży udziałów w firmie, pomimo że wyjściowy zysk odroczony, po upływie tego czasu będzie opodatkowany.

 
Reasumując, inwestorzy w ramach rządowego programu Inwestycji w Działalność Gospodarczą (EIS) mogą liczyć na następujące korzyści:

 • 20 procentową ulgę podatkową (Tax Relief) w odniesieniu do podatku dochodowego (Income Tax), która obejmuje kwotę zainwestowaną do poziomu £500.000 rocznie.
 • Zysk uzyskany ze sprzedaży udziałów w firmie, jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) przez okres 3 lat.
 • Możliwość odroczenia zysków kapitałowych – bez limitu, przy sprzedaży wszelkich innych aktywów, jeżeli całość lub część zysku zostanie zainwestowana w inne przedsiębiorstwo objęte systemem EIS na rok przed lub trzy lata po wypracowaniu zysku.
 • Kompensata strat poniesionych w wyniku sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwie z zyskami uzyskanymi w danym roku.
 • Możliwość uczestniczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem w zamian za odpowiednie wynagrodzenie.

W rezultacie, inwestor może zaoszczędzić na podatkach i uzyskać odroczenie 38% wartości swojej inwestycji kapitałowej. Inwestorzy, którzy obawiają się zbyt wysokiego ryzyka, mogą inwestować za pośrednictwem specjalnych funduszy, w tym tak zwanego Zatwierdzonego Funduszu Inwestycyjnego (Approved Investment Fund), który działa w ramach systemu Inwestycji w Działalność Gospodarczą lub funduszy kapitału podwyższonego ryzyka (VCT: Venture Capital Trust). Fundusze gromadzą środki od różnych inwestorów i następnie inwestują je w przedsiębiorstwa, zgodnie ze wskazówkami zatrudnionych specjalistów i menadżerów. Menadżer odpowiedzialny za dany fundusz niejako rozdziela środki wielu inwestorów na wiele różnych przedsiębiorstw, co zapewnia minimalizację ryzyka inwestycyjnego.

 

Dla przedsiębiorstwa, program EIS jest przede wszystkim doskonałym sposobem zgromadzenia kapitału na bieżącą działalność i rozwój. Istnieje jednak szereg ograniczeń dla firm, które mogą być objęte programem inwestycji w działalność gospodarczą, w tym przede wszystkim 3-letni okres próbny, podczas którego:

 • Przedsiębiorstwo nie może posiadać aktywów, których wartość brutto przekracza sumę £7 milionów przed i £8 milionów po inwestycji.
 • Przedsiębiorstwo nie może być notowane na giełdzie papierów wartościowych.
 • Wyemitowane udziały przedsiębiorstwa muszą być w pełni opłacone.
 • Firma musi prowadzić uznaną w ramach programu EIS działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii oraz faktycznie realizować określone cele komercyjne. Innymi słowy, nie może być częścią schematu unikania opodatkowania.

Definicja uznanej działalności jest dość szeroka, lecz pewne operacje gospodarcza jak handel, bankowość, leasing, usługi prawne i księgowe, są jednoznacznie wykluczone z systemu EIS. Podobnie jak branże, które uważa się za „zabezpieczone aktywami”, w tym rolnictwo, leśnictwo, działalność developerska, hotele i domy spokojnej starości.

 • Przedsiębiorstwo nie może być ani kontrolowane ani zależne od innej firmy. W praktyce oznacza to, że inny podmiot gospodarczy nie może posiadać więcej niż 50% udziałów w przedsiębiorstwie objętym programem EIS.

Ponadto:

 • Inwestor nie może być powiązany z systemem Inwestycji w Działalność Gospodarczą (EIS), czyli posiadać bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 30% udziałów w firmie, w którą inwestuje.
 • Osoby opłacane jako kierownicy bądź pracownicy przedsiębiorstwa należącego do systemu Inwestycji w Działalność Gospodarczą (EIS), w momencie wyemitowania udziałów, zazwyczaj nie mają prawa ubiegać się o ulgę z tytułu udziału w systemie Inwestycji w Działalność Gospodarczą. Z drugiej strony uznani w systemie inwestorzy mogą być opłacani za swoją pracę, pod warunkiem, że wynagrodzenie jest „normalne i uzasadnione”.
 • Środki finansowe uzyskane z wyemitowania udziałów w systemie Inwestycji w Działalność Gospodarczą (EIS), muszą być w całości przeznaczone na działalność gospodarczą przedsiębiorstwa.
 • Umowy i układy między inwestorem i przedsiębiorstwem, które przewidują gwarancje lub możliwość wycofania się z inwestycji, nie są objęte ulgami podatkowymi.

Program Inwestycji w Działalność Gospodarczą (EIS) od lat zyskuje na popularności. Ostatnio, wydaje się nawet, że jest więcej potencjalnych inwestorów niż możliwości dla ich inwestycji.

 
Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu kapitału w firmę objętą programem EIS, należy dokładnie zapoznać się z zasadami systemu oraz stanem finansowym i organizacyjnym przedsiębiorstwa, które otrzyma środki pieniężne. Współpraca z profesjonalnym doradcą finansowym, jakim jest przykładowo Capital Business Links Ltd, wydaje się w tym przypadku nieodzowna. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 0208 567 9944 lub adresem email.