Podatki i świadczenia

Osobiste podatki oraz zwolnienia i ulgi podatkowe

Jak mówi stare porzekadło – w życiu nie uniknie się dwóch rzeczy śmierci i płacenia podatków. Nie inaczej jest w Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązują następujące podatki osobiste (Personal Tax):

  • Podatek dochodowy (Income Tax), którym jak sama nazwa wskazuje, są obciążone osobiste dochody podatnika z pracy najemnej, prowadzenia działalności gospodarczej, emerytur, odsetek od oszczędności oraz wynajmu nieruchomości.
  • Podatek z tytułu dochodów kapitałowych (Capital Gains Tax), którego przedmiotem są zyski ze sprzedaży, przekazania lub wymiany aktywów takich jak nieruchomości lub udziały i akcje w przedsiębiorstwach.
  • Podatek spadkowy (IHT: Inheritance Tax), którym obciążony jest majątek po śmierci spadkodawcy oraz darowizny za życia na rzecz spadkobierców, jeżeli miały miejsce w ciągu ostatnich 7 lat życia darczyńcy.
  • Podatek od uprzednio posiadanych aktywów (Pre-owned Assets Tax), który jest rodzajem podatku dochodowego od dochodów z aktywów przekazanych osobom trzecim.
  • Składka na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution), którą płacą pracownicy zarabiający powyżej określonego pułapu i ich pracodawcy, osoby samozatrudnione jak również partnerzy w spółkach cywilnych.

W ramach rozliczeń powyższych podatków podatnicy mają prawo uwzględnić przysługujące im:

  1. Ulgi podatkowe (Tax Relief), czyli poczynione wydatki, które można w całości lub częściowo odjąć od swojego dochodu, przed obliczeniem zobowiązania podatkowego, jak przykładowo składki na prywatną emeryturę.
  2. Kwoty zwolnień od podatku (Tax Allowance), które przysługują podatnikom ze względu na ich osobistą sytuację.

Kwoty zwolnień podatkowych odejmuje się od dochodu pomniejszonego o ulgi podatkowe, aby ostatecznie otrzymać tak zwany dochód podlegający opodatkowaniu (Taxable income), który jest wartością wyjściową do obliczenia zobowiązania podatkowego.

 

Przykład obliczania podatku dochodowego (Income Tax):

 

Roczny dochód  podatnika (Income) £28.000
Minus ulga podatkowa na prywatną emeryturę (Tax relief): £1.000
Dochód ogólnie (Total income) £27.000
Minus kwota zwolniona od podatku (Tax Allowance) £6.475
Dochód podlegający opodatkowaniu (Taxable income) £20.625
Suma podatku przy stawce podatkowej 20% £4.105