Najważniejsze zmiany w roku podatkowym 2014/2015
04-04-2014

W roku podatkowym 2014/2015 samozatrudnionych (Self-employed), pracowników (Employee) i pracodawców (Employer) czeka szereg mniejszych i większych zmian, które będą miały wpływ na wysokość obciążeń z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) i składek na ubezpieczenia społeczne (NIC).

Podatek dochodowy (Income Tax)

Wszystkie osoby samozatrudnione (Selfemployed) są prawnie zobowiązane do złożenia w urzędzie skarbowym (HMRC) deklaracji podatkowej (Self Assessment) w określonym terminie po zakończeniu roku podatkowego. Powinni to również uczynić pracobiorcy (Employee), jeżeli chcą odzyskać nadpłacony podatek dochodowy lub mają inne źródła dochodów oprócz pracy najemnej. W ramach podatku dochodowego, zarówno samozatrudnieni jak i pracobiorcy muszą rozliczyć dochody (zyski) uzyskane z wszystkich źródeł.
W roku podatkowym 2014/15, najważniejsze zmiany dotyczące podatku dochodowego obejmują:

 • Wzrost kwoty zwolnionej z podatku dochodowego (Personal Allowance) z £9.440 do £10.000. Innymi słowy, jedynie zyski (dochody) powyżej tej sumy są przedmiotem podatku dochodowego. W roku podatkowym 2015/2016, kwota wolna od podatku dochodowego zostanie ponownie podniesiona.
 • Obniżenie z £32.010 do £31.865 górnej granicy zysków (dochodów) objętych najniższą, 20 procentową stawką podatku dochodowego. Innymi słowy, po odjęciu od zysków (dochodów) kwoty wolnej od podatku (Personal Allowance), z następnych £31.865 zysku (dochodu) należy urzędowi skarbowemu (HMRC) oddać 20%.
 • Zyski w przedziale od £31.866 do £150.000 są obciążone 40% podatkiem.
 • Utrzymanie najwyższej stawki podatkowej 45% dla zysków (dochodów) powyżej £150.000.
Składki na ubezpieczenia społeczne (NIC: National Insurance Contribution)

Powyżej określonego poziomu dochodów lub zarobków, samozatrudnieni (Self-employed), pracobiorcy (Employee) i pracodawcy (Employer) są zobowiązani odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne (NIC) do urzędu skarbowego (HMRC).

 

Samozatrudnionych (Self-employed), którzy powinni uiszczać składkę na ubezpieczenia społeczne według stawki klasy 2 i 4, czekają w roku podatkowym 2014/15 następujące zmiany:

 • Próg zysku, poniżej którego nie ma obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenia społeczne wzrasta z £5.725 do £5.885. Oznacza to, że samozatrudnieni, których zyski nie przekraczają tej kwoty, nie muszą płacić tygodniowej składki na ubezpieczenie społeczne według stawki klasy 2.
 • Tygodniowa składka według stawki klasy 2 zwiększa się nieznacznie z £2,70 do £2,75.
 • Rozliczana i odprowadzana wraz z podatkiem dochodowym, 9% składka według stawki klasy 4 obwiązuje dla zysków w przedziale od £7.956 do £41.865. W roku podatkowym 2013/2014 było to odpowiednio £7.755 i £41.450. Tym samym z zysków powyżej £41.865 samozatrudnieni odprowadzają składkę w wysokości 2%.

W przypadku pracowników (Employee), ustawodawca wprowadził nieznaczne zmiany w systemie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmienia się przedział tygodniowych zarobków, objętych 12% stawką 1 klasy ubezpieczenia społecznego. Dolny próg wzrasta ze £149 do £153, a górny wzrasta z £797 do £805. Oznacza to, że pracownicy zarabiający tygodniowo poniżej £153 nie płacą składki na ubezpieczenie społeczne. Z drugiej strony, część zarobków powyżej £805 obciążona jest składką w wysokości 2%.

 

Pracodawcy (Employer) są zobowiązani odprowadzać składkę według stawki 13,8% z wypłacanych pracownikom zarobków, których wysokość przekracza £153 tygodniowo. Jest to wzrost o £4 w porównaniu z rokiem podatkowym 2013/14. Nadal pracodawców obowiązuje stawka 13,8% na wszystkie świadczenia (Benefits) przyznane pracownikom.

 

Capital Business Links Ltd. oferuje kompleksową obsługę wszystkich spraw związanych z podatkiem dochodowym i składkami na ubezpieczenie społeczne. Samozatrudnieni, pracownicy i pracodawcy mogą skontaktować się z nami telefonicznie lub przez zakładkę Kontakt.

 • Capital Business Links Ltd.
  28-29 The Broadway
  Ealing, London, W5 2NP
  Telefon: 0208 567 99 44
  Fax: 0208 567 99 55